Ganesh Chaturthi Bhajans | Ganesh Chaturthi Songs 2011

Tag: Ganesh Chaturthi Bhajans 2011,anesh Chaturthi Songs 2011,Ganesh Bhagvan Songs,Lord Ganesh Songs,God Ganesh Songs,2011 Ganesh Songs,Songs List of Lord Ganesh


 1. Gaja Vadana Gajaanana Gauri Thanaya Gajaanana Jai Jai Jai Gajaanana Jai Jai Jai Gajaanana Devaadhi Deva Gajaanana Gauri Thanaya               Gajaanana


 Gaja Vadana Shree Gananatha Ambika Thanaya Paahi Prabhu ..(Gaja Vadana..) Siddhi Vinaayaka Kaivalya Daatha Paashaankusha Dhara Paahi Prabhu Namaami Nithyam Smaraami Nithyam Deena Sharanya Paahi Prabhu


 Ganapathi Om Jaya Ganapathi Om Gajamukha Varada Ganapathi Om Mooshika Vaahana Gajaanana Modakahastha Gajaanana Paramaniranjana Gajaanana Paada Namaste Gajaanana

 Gauri Ganesh Uma Ganesh Parvathi Nandana Shree Ganesh Sharanam Ganesh Sharanam Ganesh Shiva Nandana Ganapathi Ganesh

 Hey Shiva Nandana Bhava Bhaya Bhanjana Vighna Vinaashaka Gajaanana Gaja Vadana Gana Naatha Vishwa Vandya Shiva Shambhu Kumaara Parvathi Tanaya Ganeshwara Gana Naatha Shubha Daatha Pahi Prabhu


6) Jai Jai Jai Gana Naayaka Jai Jai Vighna Vinaashaka Jai Shubha Mangala Daayaka Vidhya Buddhi Pradaayaka Gaja Vadanaa Gauri Nandana  Gangaadhara Shiva Shambho Nandana


No comments:

Post a Comment